Az adatkezelésre jogosult személy
SysWeb Számítástechnikai Szolgáltató Kft.
székhelye: 1157 Budapest, Zsókavár utca 55. 5. em. 23
cégjegyzékszáma: 01-09-332373
e-mail cím: office@sysweb.hu
honlap: www.sysweb.hu

 

A továbbiakban mint Társaság.

Az adatkezelés célja
Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni.  A Társaság törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés célja a fentiek alapján:

  • a Társaság és az Érintett közötti, a Társaság tevékenységi körébe tartozó jogügyletek létrejötte és teljesítése
  • díjfizetéshez kötött szolgáltatás igénybe vétele esetén a díj beszedése, számlázás
  • az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőt megillető jogok gyakorlása
  • elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése – ezen célból az adatkezelő csak anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan összesítéseket használ fel
  • az Érintett jogainak védelme.
  •  

Az adatkezelés jogalapja
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, "GDPR") 6. cikk a) pontjában és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv.") 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hozzájárulás, vagyis az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Az adatkezeléshez való hozzájárulás a jelen tájékoztatás elfogadásával kerül megadásra.

 

A kezelt adatok köre
Regisztrációhoz szükséges adatok: A regisztráció során az Érintett megadja e-mail címét, amely a felhasználónév lesz, az Érintett szabadon választ jelszót. Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, az adatkezelés elsődleges célja a regisztráció, a Honlap szolgáltatásainak nyújtása.


Számlázási adatok: Amennyiben az Érintett ellenértéket teljesít a Társaság részére, a Társaság kezeli a fizetéshez és a számlázáshoz kapcsolódó adatokat (fizetés módja, fizetéshez használt eszköz adatai, számlázás esetében a vásárló neve, címe, adószáma). Az adatkezelés jogalapja részben az Érintett hozzájárulása, részben az adózásra, számvitelre vonatkozó jogszabályok. Az adatkezelés célja a számlázás, díjak beszedése.

 

Az adatkezelés időtartama

A rögzítéstől számított 6 (hat) hónap

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél:

(a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;

(b) személyes adataihoz való hozzáférést;

(c) személyes adatainak helyesbítését;

(d) a GDPR 18. cikk (1) bekezdése szerinti esetekben személyes adatai kezelésének korlátozását;

(e) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

 

A GDPR 7. cikk (3) bekezdése szerint az érintett jogosult arra, hogy az adatkelezésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja. A visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkelezés jogszerűségét. Az érintett az adatkezelő elérhetőségére megküldött kifejezett nyilatkozattal vonhatja vissza a hozzájárulását.

 

Az Infotv. 21. §-ában meghatározott esetekben az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

 

A hírlevél szolgáltatás igénybevétele esetén az érintett a hírlevélben megtalálható "leiratkozás" linkre kattintva vagy a leiratkozásra vonatkozó kérelemnek az adatkezelő elérhetőségére történő megküldésével a hírlevélről leiratkozhat. Leiratkozás esetén az érintett nevét és e-mail címét hírlevél küldés céljából az adatkezelő a továbbiakban nem kezeli, és ha az érintett nevének és e-mail címének további kezelésére vonatkozó más jogalappal az adatkelező a leiratkozást követően nem rendelkezik, úgy az érintett nevét és e-mail címét törli.

 

A GDPR 20. cikk (1) bekezdése értelmében az érintettet megillető az adathordozhatósághoz való jog, azaz az érintettet jogosult arra, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az adatkezelő ezt akadályozná. Az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezeléssel összefüggésben bírósághoz fordulhat azzal, hogy az eljárás az érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen a GDPR III. és VIII. fejezetei, valamint az Infotv. 13-17. és 30. fejezetei tartalmazzák.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos minden egyéb tény, adat
Az érintett adatait az adatkezelő harmadik személy részére nem továbbítja, ahhoz az adatok megismerésére jelen tájékoztató szerinti jogosultakon kívül harmadik személy részére hozzáférést nem biztosít, azok megismerésére harmadik személy nem jogosult.